Prowadzenie ksiąg handlowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów

Księgi Handlowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych zg.z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych

 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie deklaracji

 • wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie do podpisania przez Klienta deklaracji

 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi, w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie

 

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;

 • ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D oraz informacji podsumowujących VAT-UE;

 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;

 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;

 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników.